❤دیگه تنهام تنهای تنهــــــــــاااااااااااااااا ولی با خدا ❤


HOMƎ ^ ᗩᖇCHIVƎ ^ Ǝ-MᗩIL ^ CMᗩTHEME ^ PᖇOFILƎ

92/03/19
من هر روز و هر لحضه>>>

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comمن هر روز و هر لحضه نگرانت می شوم که چه میکنی!؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comپنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم تنهاییت برای منبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comغصه هاییت برای من همه بغضها واشکهاییت برای منبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبخند برایم بخند آنقدر بلند تا من هم بشنوم صدای خنده هایت رابهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comصدای همیشه خوب بودنت را دلم برایت تنگ شده دوست دارمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

17:39 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
93/02/11
وقتی کسی رو دوست داری>>>

وقتي كسي رو دوست داري حاضري جون فداش كني

حاضري دنيا رو بدي فقط يه بار نيگاش كني

به خاطرش داد بزني به خاطرش دروغ بگي

وقتي كسي تو قلبته حاضري دنيا بد باشه

فقط اوني كه عشقته عاشقي رو بلد باشه

قيد تموم دنيارو به خاطر اون ميزني

خيلي چيزارو ميشكني تا دل اونو نشكني

حاضري قلب تو باشه پيش چشاي اون گرو

فقط خدا نكرده اون يه وقت بهت نگه برو

حاضري هرچي دوست نداشت به خاطرش رها كني

حسابتو حسابي از مردم شهر جدا كني

وقتي بشينه به دلت از همه دنيا ميگذري

تولد دوبارته اسمشو وقتي مي بري

حاضري جونتو بدي يه خار توي دستاش نره

حتي يه ذره گرد و خاك تو معبد چشاش نره

        حاضري هرجا كه بري به خاطرش گريه كني

بگي كه محتاجشي و به شونه هاش تكيه كني

حاضري هرچي بشنوي حتي اگه سرزنشه

به خاطر اون كسي كه خيلي برات با ارزشه

8:31 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
93/02/11
دوستت دارم دیوونه>>>

دوستت دارم دیوونه

عشقم گفت : مي خام برات يه يادگاري بنويسم

گفتم كجا؟

گفت : رو قلبت

گفتم مگه ميتوني؟

گفت : آره سخت نيست ، آسونه

گفتم باشه بنويس تا هميشه يادگاري بمونه

يه خنجر برداشت

گفتم اين چيه؟

گفت : سيسسسس

ساكت شدم

گفتم بنويس ديگه ، چرا معطلي

خنجر رو برداشت و با تيزي خنجر نوشت

دوست دارم ديوونه

اون  رفته ، خيلي وقته كه رفته

اما هنوز زخم خنجرش يادگاري رو قلبم مونده

دوست دارم ديوونه

8:27 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
93/02/11
دلم تنگ است>>>

بی معرفتی تو حکایت دارد......

دلم تنگ است این شبها یقین دارم که میدانی

صدای غربت من را ز احساسم تو می خوانی

شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین

 ببار ای ابر پاییزی که دردم را تو میدانی

میان دوزخ عشقت پریشان و گرفتارم

چرا ای مرکب عشقم چنین آهسته میرانی

تپش های دل خسته چه بی تاب و هراسانند

به من آخر بگو ای دل چرا امشب پریشانی

دلم دریای خون است وپر از امواج بی ساحل

درون سینه ام آری تو آن موج هراسانی

هماره قلب بیمارم به یاد توشود روشن

چه فرقی می کند اما تو که این را نمی دانی

8:21 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
93/02/11
مینویسم>>>
مینویسم....

بـــرایــت خـــواهـــم نــوشـــت


از ابهــــام لحظــــه هـــا
 

از تــــردیــــد
 

از حجــــم مـــرگ آور نبـــودنـــت
 

از کســــانــی کـــه ردّ مـــی شـــونـــدُ
 

بـــوی تـــو را مـــی دهنـــد
 

شـــاعـــرانــی کـــه از تـــو مـــی نــویسنـــدُ
 

شعـــرشـــان را بـــا نـــام خـــودشـــان چـــاپ می کــنند
 

روزنـــامـــه هــا کـــه عکســـت را درشـــت مـــی انـــدازنـــد ،
 

بـــی مـــن در کنــــارت
 

بــــرایـــت خـــواهــــم نـــوشــــت
 

از حــــدیــث تلــــخ بغـــض هـــای تـــا ابــــد
 

از قنــــاعـــت بـــه یـــک خـــاطـــره ،
 

یـــک یـــاد ،
 

یـــک شــــب مهتـــاب
 

از صبــــوری مــــنُ
 

جـــای خـــالـــی تـــوُ
 

شـــب هـــای مـــن
 

بــــرایـــت خــــواهـــم نـــوشــــت
 

حتــــی تــــو هــــم
 

بـــرای مــــن نبـــودی
 

حتــــی تــــو هـــم
 

بــــرای مــــن نبـــودی
 
8:20 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
93/02/11
دوست دارم>>>

  

×دوست دارم×

04300000ــــــــــــــــــ✖سر بر روی شانه های مهربانت می گذارم  ✖ـــــــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖عقده ی دل می گشاید گریه ی بی اختیارم✖ــــــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖از غم نامردمی ها بغض ها در سینـــه دارم ــــــــــــــ  04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم  ✖ـــــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖شانه هایت را برای گریه کردن دوســت دارم ✖ــــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖بی تو بودن را برای تو بودن دوســـــــت دارم ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖خالی از خودخواهی من ،‌ برتر از آلایش تــن✖ــــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖من تو را و.الاتر از تن ،‌برتر از من دوست دارم✖ـــــــــــــــــــــ04300000


ـ04300000ــــــــــــــــــ✖شانه هایت را برای گریــه کردن دوست دارم ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖بی تو بودن را برای با تـــو بودن دوست دارم ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖عشق صدها چهره دارد.دست تو ایینه دارش✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖عشق را در چهره ی ایینه دیدن دوست دارم ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖درخموشی چشم ما راقصه ها گفتگوهاست✖ـــــــــــــــــــــ04300000


ـ04300000ــــــــــــــــــ✖ من تو را در جذبهۀ محراب دیدن دوست دارم✖ـــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖ شانه هایت را برای گریه کردن دوســت دارم ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖ بی تو بودن را برای با تو بودن دوســـت دارم ✖ــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖در هوای دیدنت یک عمر در چله نشـــــستم ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖ چله رادرمقدم عشقت شکستن دوستــدارم✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖ بغض سرگردان ابرم ، قله ی آرامشـــــــم تو ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


ـــ04300000ــــــــــــــــ✖شانه هایت را برای گریه کردن دوســـت دارم  ✖ـــــــــــــــــــ04300000ـ


04300000ـــــــــــــــــــ✖عمق چشمان تو این دریای شفافـــــ غزل را  ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


04300000ـــــــــــــــــــ✖بی نیاز از این زبان لال گفتــن دوســــت دارم ✖ـــــــــــــــــــــ04300000


 

8:16 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
93/01/22
خوب من×××

خــوب ِ مــن ،

همین جا درون شعرهایم بمان
تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛
من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها
شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان
تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم.
11:1 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/07/18
در تنهایی خود>>>
PhotoShare5 لعنت به ...

درتنهایی خود لحظه ها را برایت گریه کردم

در بی کسیم برای تو که همه کسم بودی گریه کردم

در حال خندیدن بودم که به یاد خنده های سرد و تلخت گریه کردم

در حین دویدن در کوچه های زندگی بودم که ناگاه 

به یاد لحظه هایی که بودی و اکنون نیستی ایستادم و آرام گریه کردم

ولی اکنون می خندم آری میخندم به تمام 

لحظه های بچگانه ای که به خاطرت اشک هایم را 

قربانی کردم…


17:41 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/07/18
کاش می دانستی>>>
عکس

کاش می دانستی چقدر دلم بهانه ی تو رو میگیره هر روز

کاش می دانستی چقدر دلم هوای با تو بودن کرده

کاش می دانستی چقدر دلم از این روزهای سرد بی تو بودن گرفته 

کاش می دانستی چقدر دلم برای ضرب آهنگ قدمهایت

گرمی نفسهایت ، مهربانی صدایت تنگ شده

 کاش می دانستی چقدر دلواپس تو ام 

کاش می دانستی چقدر تنهام ، چقدر خسته ام 

 و چقدر به حضور سبزت محتاجم 

و همیشه از خودم می پرسم این همه که من به تو فکر می کنم

تو هم به من فکر می کنی؟


17:35 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/05/25
همــیشــه تــو زندگــیت>>>


همــیشــه تــو زندگــیت کســی رو دوســت داشــته بــآش..

کــه ایــنقدر  دلــش بــزرگ بــاشــه..

کــه واســه ایــنکــه خــودت رو تــو دلــش جــا کنـــی...

لــازمــ نبــآشــه خــودت رو کــوچیــک کنــی...

22:6 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/05/25
مخاطب خاص اگه خـــاص باشه >>>>

مخاطب خاص اگه خـــاص باشه . . . !

لازم نیست تو دورش رو از این و اون خلوت کنی!

خودش واسه بودن تو همه رو کنار میزنه!

لازم نیست واسش دنیا رو بخری تا بمونه . . .

خودش قدر یه شاخه گلتو میدونه!

لازم نیست هرکسی رو توجیه کنی

و سرش رقابت کنی که عشــق مـــنه…

… خودش تو رو به همه دنیا نشون میده …

لازم نیست نگران باشی که اگه بره…

خودش بهت ثابت میکنه اومده که بمونه!!!

21:31 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/04/05
نگاهت را>>>

نگاهت را برای کسی بــــــــــدوز                                            

                    که قلبش برای تو بتپــــــــد      

                                   چشمانت را با نگاه کسی آشنا کـــــــــن

                                                      که زندگی را درک کرده باشـــــــد

     

                            سرت را روی شانه های کسی بگذار    

                        که از صدای تپش های قلب, تو را بشناسد

  

چشم به راه کسی بــــــــاش

                     که انتظار تو را کشیده باشــــــد 

                                          لبخندت را نثار کسی کـــــــن

                                                        که دل به کسی نداده باشــــــد   

            

   

10:0 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/04/05
کاش یکی بود>>>

کاش یکی بود منو اینجوری بغل می کرد کاش یکی بود

 هر چی غمه ازم جدا می کرد کاش یکی بود کاش....

9:56 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/03/26
از دل کوچه گذشتم>>>


از دل کوچه گذشتم از میون جاده ی خیس

این مسیر بدون برگشت که واسم هیچ آشنا نیست

میخوام آرامش بگیرم من که تو غصه اسیرم

حق من نیست مثل سایه توی تنهایی بمیرم

23:48 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/03/03
گاهی حتی>>>

18:56 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/03/03
عشق یعنی>>>
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_             

     

عشـق یعنی بی خود از روح  و  روان        عشـق یعنـی رفتـه ازجان و جهان

عشـــــق یـعنـی  بــــا محبــت تـاختــن        عشـق یعنـی کعبه ی دل ســـاختن

عشــــــق یعنـی دست شستن از جهـان        عشــق یعنی گشته گردی درنهـان

عشــــــق یعنـــی در حقیقـت ســوختـن      عشــق یعنــی دوستـی  انــدوخـتـن

عشـــــق یعنی عــــــاجز و شـرمنــدگی      عشـق یعنـی روزگــاری  بنــدگــی

عشـــق یعنی صـاف دیــدن بــی غـبـار      عشــق یعنـی در پــی تـمثـــال یــار

عشــــق یعنی راست بــودن  بـــی ریا       عشـق یعنــی در  نـاب و  کـیـمــیـا

عشـق یعنی مستــــــی و بیـخـود شدن       عشــــق یعنـی نیستـی نـابَـد شــدن

عشــــق یعنی بــا طــراوت چــون بهار      عشق یعنـــی  شیــفـته لیـل و نهـار

عشـــــق یعنی بــر لب جـــــوی وصال       عشـــق یعنـی بـلبـل آشــفـته  حـال

عشـــــق یعنی اشک شوق ازدیــده هـا       عشــق یعنـی گـل بـه دامن چیده ها

عشــق یعنی عــــاشــق پــــروانه  شو       عشـــق یعنـی گـوشه میـخانــه شـو

عشــق یعنی با هــــم  و یک دل شــدن       عشـــق یعنی عــارفانه گِـــــل شدن

عشــق یعنـــــی بــــــا مـــروّت زندگـی      عشـــق یعنــی   نـــیـت  مــردانگـی

عشـــق یعنی قطـره اشک چشـــم یـــار      عشـــق یعنی ســاقی و خـمر وخـمار

عشـــق یعنـی یـک تبســـم  یک نگــاه       عشـق یعنــی دیــده ی پراشک و آه

عشــق یعنی شکــــوه ی نی از فــراق       عشـــق یعنـی دائـماً  در اشــتیــــاق

عشــــق یعنـــی در طــواف کعبــه شـو       عشــق یعنی پیش جــانان سجده شو

عشــق یعنــــی دیــده بــــر دل دوخـتن       عشــق یعنی دل به دیـده ســوختـــن

عشــق یعنــــی ســـر به زیر انــداختن       عشـــق یعنی بــر وفــایش سـاختــن

عشـق یعنی بخشش و  جــــود و عطــا       عشـق یعنی ســینـه ی پـر از صـفـا

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_       
13:27 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/03/03
خدایا>>>
13:15 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/03/03
لاف عشق>>>
        _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_   

  

      _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

13:13 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/02/16
دلم برای کسی تنگ است>>>
 

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است  که دل تنگ دل تنگی هایم است…

11:5 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
92/01/11
قلب من ...

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی قلب من در هر زمان خواهان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاین دو چشم عاشقم مهمان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیگرچه لبریز از غمی درمانده ایعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاین نگاهم در پی در مان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیدر میان ظلمت شبهای غمعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیچلچراغ قلب من چشمان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیدر کنارم لحظهاای آسوده باشعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

                          عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیهمدم دستان من داستان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی  
19:49 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/12/28
بامن لج نکن بغض نفهم ...

               

بـآ مـטּ لـج نڪـטּ بغــض نـفهمـ !


ایـטּ ڪہ خــوבت رآ گوشـہ ے گـلو قـآیـمـ ڪنـے ،

چـیزے رآ عـوض نمـے ڪنـב ...

بـالآخـره یـآ اشڪ میـشـوے

בر چـشـمـآنـمـ

یـآ عُـقــבه בر בلـمـپس :

انــتــظــــار نـבاشتــــ ﮧ باشَیـב خنـבه‌ام واقعـــــے باشـב

ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !تصویر متحرک زیباسازی وب


20:0 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/12/21
نگاه....

روزی که نگاهمان در هم آمیخت ...


می خواستم بگویم که...


اما سکوت کردم...


حس کردم از نگاهم ، رازم را خوانده باشی ...

21:0 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/12/21
در قید غمم ....


بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر قید غمم، خاطر آزاد کجایی؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتنگ است دلم، قوت فریاد کجایی؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبا آنکه ز ما یاد نکردی..بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

10:15 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/12/07
چهـ رسمـ جآلبیـ است>>>

چهـ رسمـ جآلبیـ استـ !!!


محبتتـ رآ میگذآرند پآیـ احتیآجتـ …

صدآقتتـ رآ میگذآرند پآیـ سآدگیتـ …

سکوتتـ رآ میگذآرند پآیـ نفهمیتـ …

نگرآنیتـ رآ میگذآرند پآیـ تنهآییتـ …

و وفآدآریتـ رآ پآیـ بیـ کسیتـ …

و آنقدر تکرآر میکنند کهـ خودتـ بآورتـ میشود

کهـ تنهاییـ و بیکسـ و محتآجـ !!!
9:10 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/12/05
نمیدونم چطور ....

نمیدونم چطور مهرت به دلم نشست

نفهمیدم چه جور تو همه کسم شدی

میگم با من بمون

برات میگم از این دلم تو رو که دوست داره

واسه دیدن تو یه لحظه آروم نداره

این دلم خیلی به تو وابسته شده

میگم با من بمون

واسم یه عشق نابی

خونوادت میگن تو یه سرابی

اما من باورم نمیشه

آخه عشقت توی جونم توی خونم کرده ریشه

به عشقت اسیرم بی تو یه غریبم

تو بمون کنارم با تو جون میگیرم

 

ღ تقدیم به تو که وجودت دلیل وجود من است ღ


17:40 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/12/04
روزی از همین روزها>>>

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comروزی از همین روزها تمام می شوم...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comآری...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتمام می شوم و به خاطره ها می پیوندم...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comشاید خاطره بودن ، بهتر از اشتباه بودن باشد...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comشاید که نه ...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comقطعا بهتر است...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاینکه پس از مدتی اندک...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهمه خاطرات بد پاک می شود...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو حسرت روزهای شیرین جایگزین افسوس و آه برای اشتباه گذشتهبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com می شود...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکاش فرصت این مدت اندک، قبل از تمام شدن من رخ می داد...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکاش اشتباه نبودم...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکاش حسرت و درد و آه یک مرد نبودم...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکاش زودتر تمام شوم...بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

19:21 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/12/04
گریه کردم ....


بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comگریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشدبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشدبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر گلستان بوی گل بسیار بوییدم ولیبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاز هزاران گل گلی همچون شما پیدا نشد.بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

19:4 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/11/15
دفتر عشق....

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدفتر عشـــق كه بسته شـدبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبه پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاونيكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبراي فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comحالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comغــرور لعنتي ميگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبازي عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاز تــــو گــــله نميكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاز دســـت قــــلبم شاكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچــــــــراغ ره تـاريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدوسـت ندارم چشماي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comفردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comـــــــــــوآخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــشهبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزهبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبزن تير خـــــــــــــــــلاص روبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comازاون كه عاشقـــت بودبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبشنواين التماسروبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comــــــــــــــــــــــبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comـــــــــــــــبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comـــــــــــبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comـــــــبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

15:27 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/11/10
انتظار...

     

19:51 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>
91/10/18
خدایا....


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

خدایا ...
یاریم کن تا آنچه را دانسته یا ندانسته میشکنم دل نباشد...

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

به سراغ من اگر میایی دگر آسوده بیا ، چند وقتیست که فولاد شده چینی نازک تنهایی من.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

دیدی که سخت نیست تنها بدون من ، صبح میشود شب ها بدون من ، این نبض زندگی بی وقفه میزند ، فرقی نمیکند بامن ، بدون من ، دیروز اگرچه سخت امروز هم گذشت ، طوری نمیشود فردا بدون من...

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

رفتی و در باورم باران گرفت ، خاطراتت در وجودم جان گرفت ، در عبور از فصل بارانهای سرد ، باتو بودن نقطه پایان گرفت ، باتو بودن عادت دیرینه بود ، روزگار از من تورا آسان گرفت

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

ترکم مکن ای عشق ، من بی همزبانم
تنها تویی ای نازنین آرام جانم
اینجا کسی در سینه اش رویا ندارد
دل را سپردن تا ابد معنا ندارد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست
گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست
من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل
تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

اشک چشمام جمع شده ، یواش یواش سنگ شده
خبر داری چه اندازه ، دلم برات 
تنگ شده ؟

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

ای کاش دلت از دل تنگم گذری داشت
ای کاش نگاه تو بر این سو نظری داشت

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

باید فراموشت کنم، چندیست تمرین میکنم/ من میتوانم، میشود، ارام تلقین میکنم /کم کم ز یادم میروی، این روزگار و رسم اوست /این جمله را با تلخی اش، صد بار تمرین میکنم

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

17:10 ıl ❤عبـــاس تنها❤---->>>>>>

پیغام ورود و خروج

Online User

پیچک